山西高平炎帝文化研究会
Shan Xi Gao Ping Yan Di Wen Hua Yan Jiu Hui